Acționăm Pentru Comunitate

ERATĂ

Având in vedere:

  • Ghidul solicitantului Condiții Specifice 5.2
  • Prevederile Cererii de finanțare cod SMIS 130360, secțiunea Grup Țintă: „copii cu vârsta intre 6 si 14 ani participanți la programul de activităţi extrașcolare/extracurriculare, consiliere educațională”, precum și mențiunea din Metodologia identificare și selecție a grupului țintă „La data înscrierii în proiect, copilul nu a împlinit vârsta de 14 (paisprezece) ani”
  • Prevederile Capitolul 2, subpunctul 4. Dispoziții finale din Metodologia de identificare și selecție a grupului țintă, în cadrul căruia se precizează „prezenta metodologie poate fi modificată și completată în funcţie de necesitățile reale care decurg din implementarea proiectului
  • Necesitatea asigurării unei informări corecte, transparente și complete cu privire la condițiile de înscriere în grupul țintă al proiectului

Art. 1 Se aprobă următoarea Erată referitoare la îndreptarea unor erori materiale din Metodologia de identificare și selecție a grupului țintă:

CAPITOLUL 2 – ÎNSCRIEREA ȘI SELECȚIA ÎN GRUPUL ȚINTĂ Punctul 1. Grup țintă copii, subpunctul c) Criterii de eligibilitate
Text inițialText actualizat
La data înscrierii în proiect, copilul nu a împlinit vârsta de 14 (paisprezece) ani;La data înscrierii în proiect, copilul nu a împlinit vârsta de 15 (cincisprezece) ani;

Art. 2 Toate celelalte condiții de înscriere din Metodologia de identificare și selecție a grupului țintă rămân valabile.