Acționăm Pentru Comunitate

MANUALUL BENEFICIARULUI P.A.

MANUALUL BENEFICIARULUI de subvenție acordată în cadrul concursului de planuri de afaceri este destinat exclusiv absolvenților cursului de Competențe antreprenoriale desfășurat în cadrul proiectului „Acțiuni integrate pentru persoane defavorizate din teritoriul GAL Colinele Iașilor”, cod SMIS POCU/303/5/2/130360, fiind un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari şi se constituie în suport informativ complex pentru întocmirea proiectelor conform exigenţelor specifice POCU.

Ghidul prezintă regulile pentru pregătirea, elaborarea, editarea şi depunerea planului de afaceri, precum şi modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a implementării proiectului.

Ghidul şi documentele anexate pot suferi rectificări ca urmare a actualizării legislatiei naţionale și comunitare sau procedurale – varianta actualizată a ghidului putând a fi accesată mai jos.

Fiecare metodologie/procedură respectă următoarele principii:

  • TRANSPARENŢĂ – Selecția se bazează pe reguli și proceduri clar stabilite și neechivoce, despre care sunt informați în prealabil toți participanții, fiind asigurată și comunicarea tuturor deciziilor.
  • ECHIDISTANȚĂ – Toate persoanele și toate planurile de afaceri depuse sunt tratate în mod egal, evaluate în mod imparțial pe baza criteriilor stabilite în metodologie.
  • EGALITATEA DE ȘANSE ȘI NEDISCRIMINARE – Se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, averea, nașterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală.
  • ACCESIBILITATEA – Pentru a da persoanelor cu dizabilități posibilitatea să trăiască independent şi să participe pe deplin la toate aspectele vieții, se vor lua măsurile adecvate pentru a asigura acestor persoane accesul, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, la transport, informație şi mijloace de comunicare, inclusiv la tehnologiile şi sistemele informatice şi de comunicații şi la alte facilități şi servicii.
  • COERENŢĂ – Se va utiliza un limbaj adecvat în comunicarea cu grupul țintă potențial, care să evite stereotipurile de gen și cele asociate altor vulnerabilități.
  • OPORTUNITATE – Informațiile transmise sunt oportune, comunicate în timp util şi în acord cu nevoile grupului țintă potențial.