Acționăm Pentru Comunitate

PROMOVARE ȘI INFORMARE

Informarea potențialilor membri ai grupului țintă al proiectului Acțiuni integrate pentru persoane defavorizate în teritoriu GAL „Colinele Iașilor”,  cod proiect  130360, presupune derularea unor activități complexe de informare, comunicare și promovare în rândul publicului vizat, în scopul conștientizării și creșterii gradului de interes a potențialilor beneficiari.

Activitatea de informare și conștientizare din cadrul proiectului vizează minim 250 de potențiali beneficiari care îndeplinesc condițiile de eligibilitate impuse în proiect.

Informarea potențialilor membri ai grupului țintă al proiectului este subscrisă Activității 3.Informare, publicitate si promovare proiect și Activității 4.Campanie de identificare, recrutare a grupului țintă. Aceasta va fi realizată de Expertul de promovare diseminare rezultate, în colaborare cu Expertul de comunicare și relaționare GT, cu sprijinul coordonatorilor de partener și a managerului de proiect.

Activitatea de informare a publicului țintă al proiectului va fi organizată respectând prevederile din Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 în Romania, Ghidul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020, Ghidul solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor POCU OS 5.2, Manualul Beneficiarului, Cererea de finanțare pentru proiectul Acțiuni integrate pentru persoane defavorizate în teritoriu GAL „Colinele Iașilor”,  cod proiect  130360, Contractul de finanțare cu anexele aferente.

Atât activitatea de informare, cât și celelalte măsuri promovate în cadrul proiectului vor respecta următoarele principii:

  1. TRANSPARENŢĂ – Selecția se bazează pe reguli și proceduri clar stabilite și neechivoce, despre care sunt informați în prealabil toți participanții, fiind asigurată și comunicarea tuturor deciziilor.
  2. ECHIDISTANȚĂ – Toate persoanele și toate dosarele depuse sunt tratate în mod egal, evaluate în mod imparțial pe baza criteriilor stabilite în metodologie.
  3. EGALITATEA DE ȘANSE ȘI NEDISCRIMINARE – Se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, averea, nașterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală.
  4. ACCESIBILITATEA – Pentru a da persoanelor cu dizabilități posibilitatea să trăiască independent şi să participe pe deplin la toate aspectele vieții, se vor lua măsurile adecvate pentru a asigura acestor persoane accesul, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, la transport, informație şi mijloace de comunicare, inclusiv la tehnologiile şi sistemele informatice şi de comunicații şi la alte facilități şi servicii.
  5. COERENŢĂ – Se va utiliza un limbaj adecvat în comunicarea cu grupul țintă potențial, care să evite stereotipurile de gen și cele asociate altor vulnerabilități.
  6. OPORTUNITATE – Informațiile transmise sunt oportune, comunicate în timp util şi în acord cu nevoile grupului țintă potențial.