Acționăm Pentru Comunitate

REGULAMENT PUNCT UNIC DE ACCES

Pentru a facilita accesul populatiei din zona marginalizata la servicii si pentru a maximiza eficienta interventiilor va fi creat un mecanism simplificat de acces la servicii sub forma unui „punct unic de acces”. Acesta va functiona in cadrul UAT CIUREA, partenerul responsabil de componenta sociala a proiectului.

Punctul unic de acces va reprezenta singura interfata:

cetatean zona marginalizata < – > acces servicii.

Prezentul Regulament de funcționare al punctului unic de acces reprezintă  suportul în baza căruia se va organiza accesul beneficiarilor în cadrul proiectului „Acțiuni integrate pentru persoane defavorizate din teritoriul GAL Colinele Iașilor”, cod MySmis POCU/303/5/2/130360.

În procesul de furnizare a serviciilor sociale în cadrul PUA se vor respecta următoarele principii:

TRANSPARENŢĂ – Selecția se bazează pe reguli și proceduri clar stabilite și neechivoce, despre care sunt informați în prealabil toți participanții, fiind asigurată și comunicarea tuturor deciziilor.

ECHIDISTANȚĂ – Toate persoanele și toate planurile de afaceri depuse sunt tratate în mod egal, evaluate în mod imparțial pe baza criteriilor stabilite în metodologie.

EGALITATEA DE ȘANSE ȘI NEDISCRIMINARE – Se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, averea, nașterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală.

ACCESIBILITATEA – Pentru a da persoanelor cu dizabilități posibilitatea să trăiască independent şi să participe pe deplin la toate aspectele vieții, se vor lua măsurile adecvate pentru a asigura acestor persoane accesul, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, la transport, informație şi mijloace de comunicare, inclusiv la tehnologiile şi sistemele informatice şi de comunicații şi la alte facilități şi servicii.

COERENŢĂ – Se va utiliza un limbaj adecvat în comunicarea cu grupul țintă potențial, care să evite stereotipurile de gen și cele asociate altor vulnerabilități.

OPORTUNITATE – Informațiile transmise sunt oportune, comunicate în timp util şi în acord cu nevoile grupului țintă potențial.