Acționăm Pentru Comunitate

SELECȚIE PLANURI DE AFACERI

Prezenta Metodologie de selecție și monitorizare a planurilor de afaceri reprezintă suportul în baza căruia se va organiza concursul de selecție al planurilor de afaceri „Acționăm pentru comunitate!” ce se va desfășura în cadrul proiectului „Acțiuni integrate pentru persoane defavorizate din teritoriul GAL Colinele Iașilor”, cod SMIS POCU/303/5/2/130360.

În procesul de depunere, evaluare și selecție a planurilor de afaceri se vor respecta următoarele principii:

  • TRANSPARENŢĂ – Selecția se bazează pe reguli și proceduri clar stabilite și neechivoce, despre care sunt informați în prealabil toți participanții, fiind asigurată și comunicarea tuturor deciziilor.
  • ECHIDISTANȚĂ – Toate persoanele și toate planurile de afaceri depuse sunt tratate în mod egal, evaluate în mod imparțial pe baza criteriilor stabilite în metodologie.
  • EGALITATEA DE ȘANSE ȘI NEDISCRIMINARE – Se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, averea, nașterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală.
  • ACCESIBILITATEA – Pentru a da persoanelor cu dizabilități posibilitatea să trăiască independent şi să participe pe deplin la toate aspectele vieții, se vor lua măsurile adecvate pentru a asigura acestor persoane accesul, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, la transport, informație şi mijloace de comunicare, inclusiv la tehnologiile şi sistemele informatice şi de comunicații şi la alte facilități şi servicii.
  • COERENŢĂ – Se va utiliza un limbaj adecvat în comunicarea cu grupul țintă potențial, care să evite stereotipurile de gen și cele asociate altor vulnerabilități.
  • OPORTUNITATE – Informațiile transmise sunt oportune, comunicate în timp util şi în acord cu nevoile grupului țintă potențial.

Metodologia de selecție și monitorizare a planurilor de afaceri este formată din următoarele documente:

  1. Ghidul solicitantului pentru participarea la concursul de planuri de afaceri „Acționăm pentru comunitate!” – instrument al potențialului beneficiar, care conține toate informațiile și documentele necesare participării la concursul de planuri de afaceri
  2. Procedura de evaluare și selecție a planurilor de afacere – instrument al comisiei de evaluare și selecție, care conțin toate informațiile și documentele necesare evaluării planurilor de afacere depuse
  3. Manualul beneficiarului de subvenție – instrument al beneficiarului, care conține toate informațiile și documentele necesare pentru contractarea ajutorului de minimis și pentru implementarea planului de afaceri selectat.