Acționăm Pentru Comunitate

METODOLOGIE RECRUTARE

METODOLOGIE DE IDENTIFICARE ȘI SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ Versiunea 1

Prin prezenta Metodologie de Selecție a Grupului Țintă se realizează o descriere a modului de selecție, recrutare și înregistrare a Grupului Țintă în cadrul proiectului „Acțiuni integrate pentru persoane defavorizate din teritoriul GAL Colinele Iașilor”, cod proiect: POCU/303/5/2/130360 cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.2: reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Din punct de vedere procedural, Metodologia stabilește modalitățile de identificare a persoanelor care se încadrează în condițiile din ghidul C.S. OPS 5.2 POCU, modalități de selecție, procedura de înregistrare și monitorizare a bazei de date cu grupul țintă, dar si modalități de implicare a GT in activitățile din proiect și de menținere a interesului lor cu privire la implicarea lor in proiect.

Prezenta metodologie are un rol multiplu:

  • de a indica cadrul legal aplicabil,
  • de a explica procedurile și etapele de identificare, recrutare, selectare și înregistrare a persoanelor în grupul țintă al proiectului,
  • de a stabili instrumentele de lucru pentru susținerea activităților de identificare, recrutare, selectare și înregistrare a persoanelor în grupul țintă al proiectului;

MSGT este întocmită pentru atingerea și respectarea indicatorilor cantitativi și calitativi prevăzuți în Cererea de Finanțare (CF). Prezenta Metodologie de Selecție a Grupului Țintă a fost întocmită de Liderul de Parteneriat – UAT Ciurea și de partenerul Asociația GAL „Colinele Iașilor”, fiind asumată și utilizată în mod unitar de către toți partenerii implicați în implementarea proiectului POCU 5.2. Metodologia prevede acțiuni pentru selecția, recrutarea și înregistrarea GT cu respectarea egalității de șanse, fără niciun fel de discriminare pe considerente de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală din teritoriul acoperit de comunitatea marginalizată vizată de acțiunea proiectului care include cele 15 unități administrative teritoriale – teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală GAL „Colinele Iașilor”– din județele Iași (Comunele Bârnova, Ciurea, Dagâța, Drăgușeni, Grajduri, Ipatele, Mironeasa, Mogoșești, Scânteia, Șcheia, Tansa, Țibana, Țibănești, Voinești) și Neamț  (Comuna Pâncești).  De asemenea, se va asigura respectarea tratamentului egal între femei și bărbați, fără discriminare.