Acționăm Pentru Comunitate

PARTENERI

Proiectul este implementat de parteneri cu experienta relevanta, expertiza si autorizarile necesare sustinerii activitatilor/livrarii serviciilor din cadrul programului integrat de masuri de interventie adresat comunitatii marginalizate.

Astfel, masurile sociale sunt furnizate de Asociatia Prietenii Barnovei, furnizor de servicii sociale, beneficiar al contractului de finantare semnat cu AFIR pentru infrastructura hard in timp ce componenta educationala este gestionata de Scoala Gimnaziala Barnova.

Responsabilitatea implementarii masurilor de ocupare revine Solicitantului UAT Ciurea (subcontractare serviciilor de informare, consiliere profesionala, formare profesionala, alocare microgranturi) si partenerului GAL Colinele Iasilor cu experienta in servicii de pilotare antreprenoriala – consiliere, consultanta, sprijin in elaborarea si implementarea planurilor de afacere, infiintare si dezvoltarea de afaceri.

COMUNA CIUREA

UAT Ciurea are atributii legale in domeniile de activitate alocate in cadrul proiectului:

  • gestionare schemei de ajutor de minimis (alocare si gestionare microgranturi pentru infiintarea de noi afaceri);
  • in calitate de Solicitant raspunde de subcontractarea serviciilor necesare implemenatrii proiectului, inclusiv subventii pentru beneficiari;
  • asigura managementul proiectului prin managerul de proiect.

UAT Ciurea detine expertiza si capacitatea necesara gestionarii unui proiect de anvergura celui propus precum si asigurarii sustenabilitatii masurilor implementate.

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALA „COLINELE IASILOR”

Prin specificul misiunii sale, GAL Colinele Iasilor detine o profunda cunoastere a nevoilor comunitatii marginalizate, expertiza si capacitatea reala de animare si mobilizare a populatiei si actorilor socio-economici in scopul dezvoltarii comunitare.

GAL-ul are o vasta experienta in gestionarea si implementarea masurilor de finantare la nivelul teritoriului, in lansarea si organizarea de competitii/apeluri de finantare, evaluarea si gestionarea contractelor de finantare cu beneficiari publici si privati din teritoriu vizat de proiect.

In cele doua exercitii financiare, echipa GAL a acumulat experienta servicii de pilotare antreprenoriala – consiliere, consultanta, sprijin in elaborarea si implementarea planurilor de afacere, infiintare si dezvoltarea de afaceri, servicii acordate beneficiarilor masurilor de finantare incluse in SDL.

In proiect, GAL raspunde de:

  • actiunile de promovare a programului de servicii dezvoltat, informarea si recrutarea grupului, informarea si mobilizarea mediului economic local in vederea ocuparii beneficiarilor, acordare servicii de consiliere, consultanta, sprijin in elaborarea si implementarea planurilor de afacere, infiintare si dezvoltarea de afaceri;
  • organizarea competitiilor de planuri de afacere, selectarea in vederea finantarii, sprijin in implementarea, monitorizarea microgranturilor alocate.

Activitatile desfasurate de GAL contribuie la atingerea indicatorilor proiectului.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BÂRNOVA

Scoala Gimnaziala Barnova este unitate de invatamant acreditata din reteau nationala ISCED 0-1, 0-2 (inclusiv 0-3), localizata in zona marginalizata.

Scoala actioneaza la nivelul intregii comune, avand 5 structuri arondate din din care 4 scoli primare (in satele Paun, Todirel, Cercu si Visan) si 1 scoala gimnaziala – Scoala Gimnaziala Barnova. Beneficiarii masurii sunt copii in situatie de risc de social – care provin din familii sarace, fara resurse materiale, cu grad redus de ocupare al adultilor.

La nivelul teritoriului GAL, procentul elevilor in risc de abandon este foarte ridicat – peste 12% in anul scolar precedent ciclul primar si gimnazial. Scoala cunoaste indeaproape nevoile si problemele cu care se confrunta familiile in risc de saracie si marginalizare sociala, probleme care se reflecta imediat in situatiile scolare ale copiilor.

In cadrul proiectului, tipurile de programe educative dezvoltate, metodologia abordata si resursele implicate pentru implementare acestora sunt rezultatul unei cunoasteri aprofundate din partea scolii a problemelor specifice cu care se confrunta familiile/copii vizati in grupul tinta dar si a solutiilor optime ce pot fi implementate cu rezultate pozitive.

In cadrul proiectului, Scoala Gimnaziala Barnova, in calitate de partener public va asigura dezvoltarea, furnizarea si asigurarea sustenabilitatii serviciilor educationale: – program de activitati extracuriculare axat pe dezvoltarea de competente cheie, – program de consiliere educationala pentru elevi si parinti.

Activitatile desfasurate de Scoala in cadrul proiectului contribuie in mod direct la atingerea rezultatelor si indeplinirea indicatorilor asumati.

ASOCIAȚIA „PRIETENII BÂRNOVEI”

Asociatia Prietenii Barnovei, ONG infiintat in 2017, este furnizor de servicii sociale acreditat – certificatului de acreditare seria AF nr. 003256 din 02.10.2017 si este beneficiar al contractului de finantare semnat cu AFIR nr. C1920072S203712400733 pentru proiectul cu titlul „Extindere Constructie C1 in vederea realizarii unui Centru de Zi pentru copii”.

Infrastructura sociala finantata prin PNDR consta intr-un centru de zi pentru copii in situatii defavorizate. Inca de la infiintare, organizatia lucreaza in mod constant cu copiii din comuna Barnova, beneficiind de diferite activitati sociale, contribuind la imbunatatirea situatiei sociale a acestora, prin organizarea de diverse activitati sociale, dar si de activitati terapeutice ocupationale.

Asociatia detine competenta, calitatea, expertiza si resursele necesare implementarii activitatilor ce ii revin in cadrul proiectului. Asociatia raspunde de dezvoltarea si furnizarea serviciilor servicii sociale.

Serviciile sunt adresate tuturor beneficiarilor proiectului – servicii de informare si consiliere primară oferite prin punctul unic de acces dezvoltat in proiect si servicii specializate adresate grupului tinta – copii in situatii de risc.

Activitatile desfasurate de Asociatia Prietenii Barnovei in cadrul proiectului contribuie in mod direct la atingerea rezultatelor si indeplinirea indicatorilor asumati.