Acționăm Pentru Comunitate

LEADER

ANUNȚ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare Prioritatea de investiții 9.vi:…