Acționăm Pentru Comunitate

ANUNȚ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare

Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității 

Obiectivul specific 5.2:  Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

CONTRACT DE FINANȚARE NR: POCU/303/5/2/130360

ANUNȚ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

TITLUL PROIECTULUI

Acțiuni integrate pentru persoane defavorizate din teritoriul GAL „Colinele Iașilor”

BENEFICIAR / LIDER DE PROIECT

Comuna Ciurea

PARTENERI

Asociația GAL „Colinele Iașilor”

Școala Gimnazială Bârnova

Asociația „Prietenii Bârnovei”

GRUPUL ȚINTĂ VIZAT ÎN PROIECT

  • persoane cu domiciliul/reședința în teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală GAL „Colinele Iașilor” –  Comunele Bârnova, Ciurea, Dagâța, Drăgușeni, Grajduri, Ipatele, Mironeasa, Mogoșești, Scânteia, Șcheia, Tansa, Țibana, Țibănești, Voinești) și Neamț  (Comuna Pâncești);
  • sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială.

Dacă doriți  să participați la acest proiect vă invităm să ne contactați!

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată a teritoriului acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală GAL „COLINELE IAȘILOR”, prin implementarea de măsuri integrate, care vizează un număr de minim 250 persoane aflate în risc de sărăcie, dezvoltând servicii de tipul:

A. Servicii sociale– adresate unui număr de 250 beneficiari, copii si adulți aflați în risc de sărăcie si excluziune socială.

B. Servicii educaționale – adresate unui număr de 125 copii – elevi din ciclul primar și gimnazial din teritoriul GAL „Colinele Iașilor”, aflați în risc de sărăcie si excluziune socială. 

C. Servicii de acces si/sau menținere pe piața muncii – adresate unui număr de 125 persoane adulte, șomeri, persoane neocupate, aflate in risc de sărăcie sau excluziune socială.

DATE DE CONTACT

  • www.actionampentrucomunitate.ro
  • Telefon: 0757581132