Acționăm Pentru Comunitate

METODOLOGIE INFORMARE

Metodologia de informare și conștientizare a beneficiarilor proiectului are scopul de a stabili rolurile, activitățile și instrumentele de lucru necesare pe timpul implementării activităților de informare și de conștientizare desfășurate în cadrul proiectului Acțiuni integrate pentru persoane defavorizate în teritoriu GAL „Colinele Iașilor”,  cod proiect  130360, pornind de la obiectivul general, obiectivele specifice și responsabilitățile stabilite prin proiect.

Caracteristici generale si cadrul legal:

 • Program Operational: POCU 2014-2020;
 • Axa Prioritara 5 – Dezvoltare  locală  plasată  sub  responsabilitatea  comunității;
 • Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare;
 • Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității;
 • Obiectivul specific 5.2:  Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Parteneriatul proiectului este format din:

 • COMUNA CIUREA (Solicitant);
 • Asociația GAL „Colinele Iașilor” (Partener 1);
 • Școala Gimnazială Bârnova (Partener 2);
 • Asociația „Prietenii Bârnovei”  (Partener 3).

Teritoriul acoperit de comunitatea marginalizată vizată de acțiunea proiectului include cele 15 unități administrative teritoriale – teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală GAL „Colinele Iașilor”:

 • Județul Iași: Comunele Bârnova, Ciurea, Dagâța, Drăgușeni, Grajduri, Ipatele, Mironeasa, Mogoșești, Scânteia, Șcheia, Tansa, Țibana, Țibănești, Voinești;
 • Județul Neamț: Comuna Pâncești.

Pentru implementarea proiectului “ Acțiuni integrate pentru persoane defavorizate în teritoriu GAL „Colinele Iașilor”, vor fi luate în calcul persoanele care au domiciliul in regiunea de implementare a proiectului (teritoriul GAL „Colinele Iașilor”) și care doresc sa înființeze o afacere in mediul rural in oricare dintre comunele selectate.