Acționăm Pentru Comunitate

Recrutarea Grupului Țintă

Echipa de indentificare și înregistrare a persoanelor în Grupul Țintă a reușit până în prezent să recruteze un număr de 224 de beneficiari din teritoriul GAL „Colinele Iașilor”, dintr-un total de 250 necesari, împărțiți astfel:

  • 120 de copii cu vârste între 6 și 14 ani;
  • 104 adulți – persoane șomere sau inactive pe piața muncii.

Procesul de indentificare și selecție a Grupului Țintă s-a făcut în urma respectării unei Metodologii și a următoarelor principii:

  1. TRANSPARENŢĂ – Selecția se bazează pe reguli și proceduri clar stabilite și neechivoce, despre care sunt informați în prealabil toți participanții, fiind asigurată și comunicarea tuturor deciziilor.
  2. ECHIDISTANȚĂ – Toate persoanele și toate dosarele depuse sunt tratate în mod egal, evaluate în mod imparțial pe baza criteriilor stabilite în metodologie.
  3. EGALITATEA DE ȘANSE ȘI NEDISCRIMINARE – Se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, averea, nașterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală.
  4. ACCESIBILITATEA – Pentru a da persoanelor cu dizabilități posibilitatea să trăiască independent şi să participe pe deplin la toate aspectele vieții, se vor lua măsurile adecvate pentru a asigura acestor persoane accesul, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, la transport, informație şi mijloace de comunicare, inclusiv la tehnologiile şi sistemele informatice şi de comunicații şi la alte facilități şi servicii.
  5. COERENŢĂ – Se va utiliza un limbaj adecvat în comunicarea cu grupul țintă potențial, care să evite stereotipurile de gen și cele asociate altor vulnerabilități.
  6. OPORTUNITATE – Informațiile transmise sunt oportune, comunicate în timp util şi în acord cu nevoile grupului țintă potențial