Acționăm Pentru Comunitate

Anunț microgranturi

ACORDAREA DE MICRO-GRANTURI (SUBVENȚII) PENTRU ÎNFIINȚAREA DE NOI AFACERI

În cadrul proiectului Acțiuni integrate pentru persoane defavorizate din teritoriul GAL „Colinele Iașilor”, cod MySmis POCU/303/5/2/130360, implementat de Comuna Ciurea în parteneriat cu Asociația GAL „Colinele Iașilor”, Școala Gimnazială Bârnova și Asociația „Prietenii Bârnovei” vor fi finanțate minimum 10 planuri de afaceri propuse de reprezentanți ai grupului țintă.

Proiectul este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020: Axa Prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.2: reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Pentru a fi încadrați în grupul țintă al proiectului, potențialii beneficiari trebuie să se încadreze într-una din categoriile de mai jos, respectiv:

  • Șomeri: persoane fără contract individual de muncă a cărei activitate nu se desfășoară în scopul obținerii de venit și care este în căutarea unui loc de muncă;
  • Persoane inactive

În cadrul proiectului, se are în vedere îmbunătățirea competențelor în domeniul antreprenorial a cel puțin 40 de persoane din grupul țintă al proiectului care dovedesc calități antreprenoriale și care doresc să înființeze o afacere. Persoanele selectate vor participa la cursul de competențe antreprenoriale prin care beneficiază de sprijin pentru înființarea unei afaceri – consiliere, consultanță, sprijin calificat în domeniul antreprenorial (suport în concept, documentare, elaborare plan de afaceri, documentare proceduri înființare firmă s.a.).

Scopul concursului de planuri de afaceri este selectarea a minim 10 planuri de afaceri in vederea obținerii unei finanțări nerambursabile prin schema de ajutor de minimis „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori.

Subvenția maximă pentru un plan de afaceri aprobat este de maxim 25.000 euro/ plan de afaceri, adică maxim 116.100 lei (s-a luat in calcul cursul INFOEURO aferent lunii decembrie 2017, 1 Euro = 4,6440 lei).

Planurile de afaceri vor fi supuse aprobării unei comisii de selecție, pe baza unor criterii stabilite de beneficiarul finanțării nerambursabile, în cadrul unui proces transparent şi nediscriminatoriu.

Condiții minime obligatorii pentru afacerea nou înființată:

  • Angajarea a minimum 1 persoană în cadrul afacerii sprijinite
  • Perioada obligatorie de funcționare a afacerii este de 12 luni la care se adaugă perioada minimă de sustenabilitate (6 luni).
  • Menținerea locului de muncă minimum 6 luni de la finalizarea perioadei pentru care s-a primit subvenția de angajare sau continuarea funcționării afacerii, inclusiv menținerea locului de muncă creat, pe o perioadă de minimum 6 luni de zile de la finalizarea perioadei obligatorii de funcționare a afacerii de 12 luni
  • Acordarea subvenției (micro-grant) va fi condiționată de înființarea firmei
  • Perioada de sustenabilitate presupune continuarea funcționării afacerii, inclusiv obligația menținerii locului de muncă ocupat, și poate fi contabilizată pe perioada implementării proiectului sau după finalizarea implementării.  
  • Domeniile eligibile pentru finanțarea înființării unor afaceri sunt în conformitate cu schema de minimis „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 7136/14.12.2017. 

Schemă de minimis nu se aplică pentru:

a)         ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;

b)         ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE;

c)         ajutoarele pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.